بلاگ

تاثیرات مثبت اسکیپ روم و اتاق فرار

هیجان چیست ؟
چه مقدار هیجان برای سلامت روح و روان مفید و چه مقدار مخرب است؟
تاثیر باز های هیجان انگیز بر روحیه ما چگونه اثر مثبت خواهد گذاشت؟

از دیدگاه روانشناسان هیجان تعاریف متفاوتی دارند.
اما به صورت کلی به بخشی از شخصیت , فکر , احساس و رفتار افراد هیجان میگوند.
هیجان میتواند منشا درونی یا بیرونی داشته باشد.
این حس از جنس فکر بوده و به راحتی بوز داده می شود و از طرفی هم به سرعت برطرف میگردد.
هیجان در مواردی منبعی مشخص مانند یک بازی (اسکیپ روم ) داشته و یا از منبعی نامشخص نشات میگیرد.درواقع هیجان هم میتواند محرک درونی داشته باشد هم محرک بیرونی!

هیجان مثبت و منفی دارد
هیجان را میتوان به دو نوع مثبت و منفی بیان کرد.
هیجان های مثبت مانند شادی , خنده , عشق , گریه از روی شوق و… هستند.
و استرس , خشم , افسردگی , حسادت , ترس و… را میتوان در شمار هیجان های منفی قرار داد.

در مورد هیجان های منفی این نکته را مدنظر داشته باشد که هر هیجان منفی لزوما منفی نیست و بسته به تاثیرگذاری آن بر روی روحیه افراد در دسته منفی ها قرار داده می شود.